Trang chủ
Liên kết Website
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ - HỘI CHỮ THẬP ĐỎ Bản in
 
Hướng dẫn Công tác thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trường học năm học 2012-2013
Tin đăng ngày: 21/12/2012 - Xem: 1104
 

TRUNG ƯƠNG HỘI

CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 162 /HD-TƯHCTĐ

Hà  Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2012

 

HƯỚNG DẪN

Công tác thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trường học năm học 2012-2013

 

 Thực hiện chương trình công tác Hội và Phong trào Chữ thập đỏ năm 2012, Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, giai đoạn 2011-2015, Trung ương Hội hướng dẫn công tác thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ năm học 2012- 2013 như sau:

1. Phát triển tổ chức thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ

- Phát triển tổ chức Hội ở 100 % trường học phổ thông.

- Triển khai tổ chức thực hiện Quy chế Tổ chức và hoạt động của thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ Việt Nam và hướng dẫn nghi thức thanh thiếu niên Chữ thập đỏ.

 - Trong các trường Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học, thành lập Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ sẵn sàng tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa, sơ cấp cứu, hiến máu nhân đạo, công tác xã hội, vận động xây dựng quỹ. Mỗi đội gồm 1 đội trưởng, 1-2 đội phó và từ 20 đến 30 đội viên.

- Các tỉnh, thành Hội chưa tiến hành rà soát số lượng, chất lượng và loại hình tổ chức tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ tại các cấp Hội (Công văn số: 330 /TƯHCTĐ-TTN ngày 11/4/2012 về việc triển khai công tác tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ-2012) khẩn trương hoàn thành (theo biểu mẫu gửi kèm).

2. Tuyên truyền các giá trị nhân đạo

- Phối hợp với tổ chức Đoàn, Đội trường học giới thiệu những thông tin cơ bản nhất về Phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Luật nhân đạo quốc tế, Luật hoạt động chữ thập đỏ, về Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các phong trào, các cuộc vận động lớn của Hội.

- Tuyên truyền, bình xét/giới thiệu, biểu dương những điển hình tập thể, cá nhân thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ có hành động, sáng kiến tốt trong hoạt động nhân đạo trên các phương tiện thông tin của cấp Hội và vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội.

3. Chăm sóc sức khỏe học đường

- Tập huấn về kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu cho đội ngũ cán bộ Hội Chữ thập đỏ trường học vào đầu năm học mới. Số cán bộ Hội trường học sau khi tập huấn cần phối hợp chặt chẽ với cán bộ phụ trách y tế học đường đề xuất với Ban giám hiệu trường học tổ chức hoạt động hướng dẫn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu cho học sinh, thành lập các đội sơ cấp cứu Chữ thập đỏ trong trường học.

- Củng cố các góc sức khỏe Chữ thập đỏ, tủ thuốc Chữ thập đỏ, trang bị các tài liệu về chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, phát triển vườn cây thuốc Nam.

- Tổ chức định kỳ các hoạt động dọn vệ sinh trong trường học và khu dân cư; phối hợp với tổ chức Đoàn, Đội trường học thành lập các đội thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ giám sát việc giữ gìn vệ sinh trong trường học.

4. Tổ chức các hoạt động nhân đạo

- Tổ chức Hội Chữ thập đỏ trường học phối hợp với ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp học và ban phụ huynh (nếu có) tiến hành khảo sát xác định những học sinh, sinh viên hoặc thầy cô giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để vận động giúp đỡ; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ ở địa bàn dân cư để đăng ký trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn theo tinh thần cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Phấn đấu mỗi chi Hội/Hội cơ sở trường học, câu lạc bộ hoặc đội thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trường học trợ giúp ít nhất 01 địa chỉ nhân đạo trong hoặc ngoài trường học.

- Phát triển các hình thức gây quỹ giúp bạn nghèo vượt khó, như: nuôi lợn đất, đặt hòm quỹ tại các trung tâm thương mại, siêu thị, nhà ga, quyên góp quần áo, sách vở tặng bạn nghèo...

5. Phát triển kỹ năng cho thanh thiếu niên Chữ thập đỏ

 - Tổ chức Hội Chữ thập đỏ trường học phối hợp với tổ chức Đoàn, Đội tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ các câu lạc bộ, đội thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ các kỹ năng hoạt động, như: kỹ năng tổ chức hoạt động tập thể, kỹ năng sơ cấp cứu, kỹ năng ứng phó với thiên tai, tuyền truyền, vận động hiến máu nhân đạo, vận động xây dựng quỹ, tổ chức sự kiện…

- Phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường, tổ chức Đoàn, Đội tổ chức các đợt diễn tập các kỹ năng sơ cấp cứu, kỹ năng dã ngoại cho thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ.

- Lựa chọn thanh thiếu niên xuất sắc tham dự trại hè toàn quốc lần thứ 4

6. Giao lưu trao đổi kinh nghiệm

- Phối hợp với Đoàn, Đội tổ chức các các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, các cuộc thi tìm hiểu kiến thức, kỹ năng hoạt động Chữ thập đỏ...

- Tổ chức gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trong trường học và với thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ, tổ chức Hội Chữ thập đỏ ở địa bàn dân cư nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ, ngày thành lập Đoàn, Đội.

Căn cứ hướng dẫn trên đây, đề nghị các tỉnh, thành Hội chủ động phối hợp với các tỉnh, thành Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện. Báo cáo tổng kết công tác thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ năm học 2012-2013 được thể hiện một mục trong báo cáo 6 tháng đầu năm 2013 của tỉnh, thành Hội. Thông tin trao đổi liên hệ: Ban Thanh thiếu niên-Tình nguyện viên, 82 Nguyễn Du, Hà Nội, E. mail: tinhnguyenvienctd@gmail.com.  

 

 

 

Nơi nhận:

-1         Các tỉnh, thành Hội (để t/h);

-2         Bộ Giáo dục và Đào tạo (để p/h c/đ);

-3         Trung ương Đoàn TNCSHCM (để p/h c/đ);

-4         Các ban, đơn vị (gửi E.mail, để t/h);

-5         Các đ/c TTTW Hội (để c/đ);

- Lưu VT, TTN.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hồng

 

 

 
Hội chữ thập đỏ khác:
CÔNG ĐOÀN - 17 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN (05/8/2017)
Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu tổ chức hội thi (11/3/2016)
Kết quả xếp loại thi đua tuần học thứ 15 (19/12/2015)
Kết quả cuộc thi Viết về thầy cô và mái trường 2012 (7/2/2013)
XẾP LOẠI THI ĐUA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 - 2013 (17/1/2013)
Kết quả thi đua tháng 9 (8/1/2013)
Tổng kết thi đua tháng 12 (8/1/2013)
Thi đua tuần 17 (8/1/2013)
QUY ĐỊNH THI ĐUA VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM (27/12/2012)
XẾP LOẠI THI ĐUA TUẦN 16 (24/12/2012)
Ke hoach giai bong da nu (24/12/2012)
MỘT SỐ VĂN BẢN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM (21/12/2012)
Dánh sách chi hội trưởng, chi hội phó các chi hội năm học 2012-2013: (21/12/2012)
DANH SÁCH BCH HỘI CTĐ TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ BÍCH CHÂU NĂM HỌC 2012-2013 (21/12/2012)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ Năm học 2012- 2013 (21/12/2012)
Video clips
Tra cứu thông tin
Tra cứu thông tin website
Tra cứu văn bản
Thư viện giáo án điện tử
Liên kết Website
Hỗ trợ trực tuyến

Văn Phòng - 02396.287.799

Ngọc Hà - 0982.76.77.88
Truy cập hôm nay: 5741
Tất cả: 6727711
Trang chủ   l   Giới thiệu chung   l   Tổ chức Nhà trường   l   Tin tức - Sự kiện   l   Thông báo - Lịch công tác   l   Bản tin công khai   l   Diễn đàn
 
© Copyright 2012-thptnguyenthibichchau.edu.vn , All rights reserved
® thptnguyenthibichchau.edu.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.
Địa chỉ: Kỳ Thư - Kỳ Anh- Hà Tĩnh
Điện thoại: 0396577388; 0982.76.77.88
Website xem tốt nhất trên trình duyệt  Internet Explorer